Telefon: +48 515 550 243 | E-mail: kontakt@gotowy-prezent.pl

Regulamin sklepu internetowego gotowy-prezent.pl – część 2

V. Dostawa i odbiór osobisty.
5.1. Regularna dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2. Koszty dostawy są doliczane do ceny nabytych Towarów i wykazywane osobno na dokumencie sprzedaży. Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
5.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską lub za pośrednictwem dostawy do Paczkomatu InPost. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.4. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta; uprawnienia osób odbierających przesyłkę pod tym adresem nie będą badane. Jeżeli dostawa jest niemożliwa lub utrudniona ze względu na podanie niepoprawnego adresu lub adresu, który stał się niepoprawny lub ze względu na fakt, że dostawa nie została przyjęta pod tym adresem lub nie została tam niezwłocznie przyjęta – odpowiedzialność za to ponosi Klient.
5.5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 30 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
5.6. Kupujący lub odbiorca Zamówienia powinien przy dostawie sprawdzić stan paczki i Towarów.
5.7. Przy przesyłce kurierskiej stan/zawartość paczki należy sprawdzić w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia, ubytku należy odmówić odbioru przesyłki i bezzwłocznie spisać protokół reklamacyjny zawierający wszystkie zastrzeżenia odnośnie stwierdzonej nieprawidłowości w sposób jasny i szczegółowy i przesłać go na adres firmy kurierskiej (protokół posiada kurier) oraz dodatkowo na kontakt@gotowy-prezent.pl.
5.8. Przy przesyłce do Paczkomatu w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku paczkę należy pozostawić w skrytce lub udać się do najbliższego punktu InPost w celu spisania protokołu szkody. Następnie należy niezwłocznie poinformować Sklep o zaistniałej sytuacji i w sposób jasny i szczegółowy opisać wszelkie nieprawidłowości w drodze mailowej na adres: kontakt@gotowy-prezent.pl .
5.9. Na wyraźne życzenie Klienta możliwa jest dostawa Towarów do wszystkich krajów Unii Europejskiej oraz do krajów pozaeuropejskich. Szczegółowe zasady dostawy zostaną określone przez warunki świadczenia usług przewozowych stosowane przez kuriera lub pocztę. Klient ponosi wszelkie koszty związane z taką dostawą, w tym koszty cła i innych niezbędnych opłat.
5.10. Klient może wybrać darmową opcję odbioru osobistego Zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do wydania Zamówienia jedynie po uprzednim umówieniu terminu odbioru Zamówienia. Po upływie 21 dni od daty złożenia Zamówienia, w razie braku jego odbioru, Zamówienie zostaje anulowane, a poniesiony przez Klienta koszt zakupu Towarów nie zostaje zwracany.
5.11. W przypadku braku odbioru Zamówienia zrealizowanego z opcją wysyłki Kurier InPost bądź opcją wysyłki Paczkomat InPost i tym samym zwrocie Zamówienia do Nadawcy, po upływie 21 dni od daty złożenia Zamówienia i braku w tym czasie kontaktu Klienta ze Sklepem, Zamówienie zostaje anulowane, a poniesiony przez Klienta koszt zakupu Towarów nie zostaje zwracany.

VI. Ceny i metody płatności.
6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, bez kosztów dostawy, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki i opłaty.
6.2. Ceny Towarów są cenami obowiązującymi w momencie składania Zamówienia przez Kupującego. Sklep może w dowolnej chwili zmienić ceny Towarów, przy czym ceny zaakceptowane przez Kupującego w chwili składania Zamówienia będą wiążące dla Umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego Zamówienia przez Kupującego.
6.3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny przy pomocy dowolnej dostępnej formy płatności w systemie Tpay. W wyjątkowych przypadkach możliwa jest realizacja przelewu na numer konta bankowego (podany na stronie Sklepu), po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sklepem.
6.4. Przy wyborze którejkolwiek z form płatności wskazanych w punkcie 6.3. powyżej, Klient ponosi koszty z tym związane.
6.5. Płatność przelewem bankowym winna zostać dokonana w terminie 24h od dnia złożenia Zamówienia. W razie braku płatności w terminie 2 dni od dnia złożenia Zamówienia, Klient otrzyma od Sklepu internetowego przypomnienie o dokonaniu zapłaty. Jeżeli Klient nie dokona płatności za Zamówienie w terminie 3 dni od daty złożenia Zamówienia, Zamówienie zostanie anulowane, a Klient otrzyma e-maila z informacją o anulowaniu Zamówienia.
6.6. Płatność za pośrednictwem systemu Tpay jest dokonywana na platformie Tpay. Bezpośrednio po dokonaniu płatności, Klient zostanie przekierowany z powrotem na stronę Sklepu internetowego.
6.7. Sklep ma prawo wstrzymać lub anulować realizację Zamówienia i/lub dostawy, niezależnie od rodzaju i stopnia zaawansowania realizacji, w przypadku braku zapłaty lub częściowej zapłaty należności przypadających od Kupującego, w przypadku incydentu związanego z płatnością, oszustwa lub próby oszustwa w związku z korzystaniem ze Strony Sklepu, także przy przyszłych Zamówieniach.
6.8. Dostarczony Towar pozostaje własnością GOTOWYPREZENT.PL do chwili całkowitej zapłaty.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy.
7.1. Kupujący będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży, bez podania przyczyny, w terminie czternastu (14) dni od dnia dostarczenia mu przesyłki.
7.2. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki.
7.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument ma obowiązek poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (do pobrania na stronie Sklepu).
7.4. Konsument wypełnione oświadczenie powinien wysłać pocztą tradycyjną na adres Sklepu, razem z zakupionym towarem i potwierdzeniem zakupu.
7.5. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
7.6. Towar musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania i w oryginalnym opakowaniu firmowym. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
7.7. Prawo odstąpienia nie może być wykonane w odniesieniu do zakupionych Towarów, które zostały rozpakowane po dostawie i/lub które nie mogą być zwrócone ze względu na konieczność zapewnienia higieny i ochrony zdrowia. Kupujący nie ma możliwości odstąpienia od Umowy zakupu produktów, które zostały rozpakowane i/lub których ponowne wprowadzenie do obrotu przez Sklep rodziłoby ryzyko w zakresie higieny i ochrony zdrowia Konsumentów.
7.8. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy Sklep zwraca całkowity koszt Towarów niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni roboczych od dnia, w którym Sklep został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem w/w kwoty do chwili otrzymania Towarów z powrotem.
7.9. Koszty odesłania Towaru ponosi Kupujący.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów.
8.1. Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów, niebędących Konsumentami, z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
8.2. GOTOWYPREZENT.PL jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] – 556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Sklepu. Do wypełnionego oświadczenia reklamacji (dostępne do pobrania na stronie Sklepu) dołączyć należy reklamowany towar oraz potwierdzenie zakupu. GOTOWYPREZENT.PL zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
8.4. GOTOWYPREZENT.PL jest producentem Towarów oraz udziela gwarancji na sprzedawane Towary. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio u producenta.

IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną.
9.1. GOTOWYPREZENT.PL podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić GOTOWYPREZENT.PL o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.
9.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres kontakt@gotowy-prezent.pl.
9.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5. GOTOWYPREZENT.PL zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

X. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych.
10.1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest GOTOWYPREZENT.PL.
10.2. Dane Klienta będą przetwarzane w celu:

 1. Zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b)RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
 2. Rozpatrywania reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji;
 3. Dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności, do czasu prawomocnego zakończenia postępowań w tym postępowania egzekucyjnego;
 4. Archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowych.
  10.3. Dane Klienta mogą być przekazywane odbiorcom, tj.:
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 6. podmiotom umożliwiającym Prowadzącemu Sklep dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;
 7. bankom, w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń;
 8. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
 9. podmiotom wspierającym Prowadzącego Sklep w prowadzonej działalności na zlecenie Prowadzącego Sklep, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów wspierającym działalność Prowadzącego Sklep.
  10.4. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów, rozliczenia prowadzonej działalności, udzielenia odpowiedzi na kierowane wnioski, rozpatrzenia skarg i reklamacji. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  10.5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać klienta.

XI. Postanowienia końcowe.
11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GOTOWYPREZENT.PL a Klientem, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
11.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy GOTOWYPREZENT.PL a Klientem, który nie jest Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane pod sąd w Gdyni.
11.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
11.4. Znak towarowy GOTOWYPREZENT.PL oraz wszystkie znaki graficzne lub inne niż graficzne, wszelkie ilustracje, obrazy i logotypy oraz wszelkie treści znajdujące się na stronie internetowej www.gotowy-prezent.pl są i pozostaną wyłączną własnością GOTOWYPREZENT.PL lub danego właściciela praw własności intelektualnej. Zabronione jest wszelkie całkowite lub częściowe reprodukowanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie powyższych znaków towarowych, ilustracji, obrazów i logotypów bądź innych treści znajdujących się na wskazanej stronie internetowej, z jakiegokolwiek powodu i na jakimkolwiek nośniku, bez wyraźnego pisemnego uprzedniego zezwolenia GOTOWYPREZENT.PL lub danego właściciela praw własności intelektualnej.

Wróć do regulaminu sklepu, części 1

Zamknij Menu
×